Alias TestCaseDelegate

Alias to a Test Case function type

alias TestCaseDelegate = void delegate();